Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande onderneming, welke handelt onder de naam De Blokhutproducent en bereikbaar is op het volgende adres:

De Blokhutproducent
Oosterbracht 6
7821 CJ Emmen (NL)
+31 (0)591 641 273
info@deblokhutproducent.nl

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur, zie openingstijden voor eventuele extra of aangepaste openingstijden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a. de prijs inclusief belastingen; b. de eventuele kosten van aflevering; c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten in de showtuin heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten.
 2. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / aflevering van het product.
 3. Na de periode van 7 dagen is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.
 4. Wanneer de aankoop na een periode van 7 dagen wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product kan alleen worden geretourneerd wanneer de verpakking onbeschadigd is.
 6. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.
 7. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B)

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan De Blokhutproducent te vergoeden. Dat geldt ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
 2. De klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
  1. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
  2. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
  3. een persoonlijk karakter hebben;
  4. van persoonlijke aard zijn;
  5. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
  7. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
  8. niet meer compleet zijn;
  9. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
  10. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Garantie

Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Op het product dakleer en montage van dakleer is geen garantie van toepassing. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen. Op problemen, voortkomend uit foutieve montage door particulieren (geen montage door medewerkers van De Blokhutproducent), wordt ook geen garantie verstrekt.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.
 6. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.

Artikel 12 – Montagevoorwaarden

Wanneer ondernemer de montage verricht, dienen onderstaande zaken door consument te worden in acht genomen, dan wel te worden opgevolgd:

 1. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben.
 2. De te leveren materialen dienen binnen een afstand van maximaal 30 meter vanaf de plaats van opbouw gelost te kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, zullen hiervoor meerkosten in rekening worden gebracht. Gelieve dit bij bestelling aan te geven;
 3. De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet geschikt zijn voor het type hut / veranda. In geval van een zadeldak tuinhuis betekend dit waterpas. Bij een modern tuinhuis met plat dak dient afschot in de fundering aanwezig te zijn. Bij montage van overkappingen´s dient de fundering waterpas te zijn;
 4. Waar funderingsbalken dienen te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke;
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;
 6. Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening;
 7. Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening, indien er hemelwater afvoer (in welke hoedanigheid dan ook) voorzien wordt is dit tot aan het maaiveld.
 8. De materialen dienen zonder onderbrekingen te kunnen worden gemonteerd. Indien de constructie bij montage moet worden aangepast, worden hiervoor meerkosten in rekening gebracht. Dit zou kunnen resulteren in het vervallen van de garanties;
 9. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;
 10. Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
 11. Het voorzien van elektrische aansluitingen (stopcontacten) is voor de klant zelf. Onze monteurs mogen geen elektrische voorzieningen aansluiten;
 12. Rondom de opbouwplaats van een houten constructie dient een ruimte van minimaal 50 cm vrij beschikbaar te zijn;
 13. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij consument;

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan 4 dagen voor aflevering per bankoverschrijving of contant bij aflevering aan de chauffeur. Bankcheques worden niet geaccepteerd.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag maximaal een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Annulering

 1. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de klant (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk).
 2. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de klant in rekening gebracht.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 2. nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
 3. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Disclaimer

De informatie in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De ondernemer behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe vragen.